อาหารทางสายยางที่เหมาะสมกับโรคหลอดเลือดในสมอง

การดูแลเรื่องหารผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดในสมองนั้น เบื้องต้นต้องทราบว่าผู้ป่วยนั้นมีภาวะแทรกซ้อนใดๆหรือไม่ หากอยู่ในกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงจะต้องลดเค็ม หรืออยู่ในกลุ่มโรคเบาหวานจะต้องลดหวานลง