อาหารทางสายยางสำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สำหรับผู้ป่วยในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้น หากไม่ได้คุมอาหารจะไม่ได้มีผลต่ออาการมากนักจะไม่เหมือนโรคเรื้อรังไม่ติดต่อชนิดอื่น ไม่มีการรักษาที่แน่ชัด