ออแกนิค ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่

ออแกนิค ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวิธีที่เรียกว่าอินทรีย์ และได้ทำการพึ่งพาสารเคมีในส่วนขั้นตอนต่างๆให้น้อยที่สุด หรือบางที่อาจจะไม่ใช้เลยก็เป็นไปได้ ซึ่งการทำออแกนิคนี้ ต้องผ่านการสร้างอย่างมีขั้นมีตอนและยุ่งยาก โดยเกษตรกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์มากๆ จุดมุ่งหวังและเป้าหมายของออแกนิคก็คือการที่ผลผลิตทุกชนิดปลอดสารเคมีและสารพิษตกค้างนั่นเอง