ความแตกต่างระหว่าง “อาหารปั่นผสม หรือ อาหารทางสายยาง” กับ “อาหารธรรมดา”

ความแตกต่างระหว่าง “อาหารปั่นผสม หรือ อาหารทางสายยาง” กับ “อาหารธรรมดา” จึงมีความแตกต่างในเรื่องของผู้ที่จะรับอาหารว่าเหมาะสมกับการรับประทานอาหารแบบใด