สูตรอาหารปั่นผสม สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาไม่สามารถ  กิน เคี้ยว หรือ กลืน ทางปากไม่ได้   แต่ระบบทางเดินอาหารทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารได้ดี   ควรให้ผู้ป่วยได้รับอาหารทางสาย  คือ มีลักษณะเป็นของเหลวที่ไม่มีกาก  สามารถผ่านทางสายยาง  เข้าสู่ร่างกายได้โดยไม่ติดขัด  ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารหลัก 5 หมู่  ถูกต้องตามหลักโภชนาการ