ภาวะแทรกซ้อน จากการให้อาหารทางสายยาง !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น เป็นอาหารที่ต้องใช้ในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง ทั้งนี้ในการรับประทานอาหารด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีเรื่องของความเสี่ยง อันตราย หรือภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการอาเจียน ท้องเสียได้

ปลายสายให้อาหารเลื่อนออก มาอยู่ในหลอดอาหาร หรือเข้าไปในหลอดลม อาหารเหลวเข้าไปในหลอดลม หรือถ้าปลายสายอยู่ในหลอดอาหารจะทำให้ผู้ป่วยอาเจียนและสำลักอาหารได้ และอีกอาการหนึ่งก็คือ อาเจียน เนื่องจากปลายสายเลื่อนมาอยู่ในหลอดอาหาร การให้อาหารทางสายเร็วเกินไป เกิดการหดเกร็งของกระเพาะอาหาร มีลมเข้าไปขณะให้อาหารทำให้ผุ้ป่วยท้องอืด เป็นสาเหตูให้เกิดการอาเจียนได้ การจัดท่าไม่เหมาะสม ท่าทีเหมาะสมในการให้อาหารทางสายคือ ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง

และอีกอาการหนึ่งคือ ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ ปัญหาความไม่สมดุลของสารน้ำในร่างกายจากสูตรอาหารที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดภาวะ Hyponatremia นั่นก็คือภาวะโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติ และยังมีภาวะแทรกซ้อนอีกมากมาย หากเราให้อาหารไม่ถูกวิธี

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว