หลายคนไม่รู้ อาหาร 7 หมู่คืออะไร

อาหาร 5 หมู่แต่ความจริงแล้วร่างกายต้องการอาหาร 5 หมู่และสิ่งที่จำเป็นอีก 2 กลุ่ม(รวมกันเป็น 7 ) เพื่อให้ร่างกายเราสามารถได้ทำงานตามปกติและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเป็นสิ่งจำเป็นทั้ง 7